İnternet kafelere çekidüzen

İnternet erişimi sağlayıcılar ile yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde erişim sağlayıcı olmak isteyen sermaye şirketleri ile yer sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, hizmet vermeye başlamadan önce Kurum tarafından düzenlenecek faaliyet belgesini almakla yükümlü olacak.

Faaliyet belgesi, erişim sağlayıcı faaliyet belgesi ve yer sağlayıcı faaliyet belgesi olmak üzere iki şekilde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yer sağlayıcı faaliyet belgesi almaksızın yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunanların internet erişim hizmeti, Başkanlık kararıyla ilgili erişim sağlayıcı tarafından durdurulacak. Erişim sağlayıcı faaliyet belgesi, erişim sağlayıcının Kurum tarafından telekomünikasyon hizmeti sunma konusunda yetkilendirildiği süre kadar, yer sağlayıcı faaliyet belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSUNDA ARANACAK ŞARTLAR

Erişim sağlayıcısı faaliyet belgesi için başvuru yapacak sermaye şirketi olan tüzel kişilerin hisselerinden en az yüzde beşine sahip ortaklarda ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerde, Terörle Mücadele Kanununda belirtilen suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan millete ve devlete karşı işlenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması şartı aranacak. Yabancılar bakımından, yer sağlayıcı faaliyet belgesi için başvuru yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetkili kişi aracılığıyla başvuru yapması gerekecek. Öte yandan faaliyet belgesi başvurusu, verilmesi, devri, yenilenmesi ve sona ermesine ilişkin usuller de yönetmelikte düzenlendi.

ERİŞİM VE YER SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlü olacak. Erişim sağlayıcılar, herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlıkça haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engelleyecek.

Sağladığı hizmetlere ilişkin olarak, Başkanlığın Kanunla verilen görevlerini yerine getirebilmesi için; erişim sağlayıcı trafik bilgisini bir yıl saklayacak. Erişim sağlayıcı, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü, oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini temin etmekle, Başkanlığın 5651 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirebilmesi için yapacağı trafik izlemesinde Başkanlığa gerekli yardım ve desteği sağlamakla, faaliyet belgesinde yer alan Başkanlığın uygun gördüğü bilgileri talep edildiğinde bildirmekle ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP adres planlaması yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle sorumlu olacak.

Erişim sağlayıcının diğer yükümlülükleri şöyle:

”Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce, durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmekle, Kuruma bildirilen kapanma tarihinden geriye doğru bir yıllık süredeki trafik bilgilerine ilişkin bütün kayıtları metin dosyası olarak, log formatlarını açıklamalarıyla birlikte, abone kütük bilgilerini Başkanlığa cd, dvd gibi optik medya ortamında teslim etmek, Faaliyete başlamasından itibaren her ay düzenli olarak, her erişim yöntemine ilişkin kullanacağı erişim numaralarını ve toptan hizmet verdiği abonelere ilişkin bilgileri Başkanlığa göndermek, Başkanlık ile aralarındaki bağlantıdan erişimi engellenecek adreslere ilişkin gönderilecek bilgileri kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi için, gerekli olan donanım ve yazılımı kurarak lazım olan düzenlemeleri yapmak.”

Erişim sağlayıcı, ayrıca, verdiği hizmeti kullananlara ilişkin bilgilerin başkaları tarafından elde edilmesini ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak engelleyecek. Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmayacak.

YER SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İnternet kafeler gibi yer sağlayıcılar da yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olacak.

Sunucu barındırma hizmeti dahil, diğer bütün hizmetlerinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırma yükümlülüğüne uymakla, yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle sorumlu olacak. Yer sağlayıcının yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma gibi yükümlülüğü ise bulunmuyor.

YAPTIRIMLAR

İletişim bilgilerini yönetmelikte belirtildiği şekilde yayınlamayan erişim sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya Başkanlık tarafından 2 bin YTL’den 10 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. Erişim sağlayıcılar, yükümlülüklerinden birini yerine getirmemeleri halinde ise Başkanlık tarafından 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak.

FAALİYET BELGESİNİN İPTALİ

İşletmecinin erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesinin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iptali halinde, bu işletmecinin Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcısı olması halinde, bu telekomünikasyon hizmeti sunumuna yönelik genel izni Kurum tarafından iptal edilecek. İşletmecinin, bunun dışında bir telekomünikasyon hizmeti sunumuna yönelik yetkilendirme ile erişim sağlayıcılığı hizmeti sunuyor olması halindeyse yetkilendirmesi kapsamındaki erişim sağlayıcılığı hizmetleri askıya alınacak.

Bu durumda işletmeci erişim sağlayıcı faaliyetlerini derhal durdurmakla yükümlü olacak. Erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesinin iptali, yeniden telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik yetkilendirme ve faaliyet belgesi başvurusu yapmaya engel teşkil etmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerleşik yer sağlayıcısının bu Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde faaliyet belgesi Kurum tarafından iptal edilebilecek.

Bu durumda, Başkanlık kararıyla ilgili yer sağlayıcının almakta olduğu internet erişim hizmeti erişim sağlayıcı tarafından durdurulacak. Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirmesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir faaliyet belgesi düzenlenecek. Erişim sağlama yetkisi bulunan mevcut işletmecilere, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesi, Kurum tarafından resen düzenlenerek gönderilecek.

Mevcut Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı kapsamında kayıtlanmış işletmecilere ise aynı süre zarfında ayrıca erişim sağlayıcı faaliyet belgesi düzenlenmeksizin bu yetkiye sahip olduğu yazı ile bildirilecek. Mevcut yer sağlayıcılar ise yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma başvuru yapmak suretiyle yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi almakla yükümlü olacaklar. Kurumla görev sözleşmesi imzalayan işletmecilerde ise başvuru sahibinde bulunması gereken şartlar aranmayacak.

İNTERNET SUÇLARI

Öte yandan, erişim ve yer sağlayıcıların Telekomünikasyon Kurumu’nun talebi doğrultusunda erişimi engellemekle yükümlü olacakları içerikler arasında, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması gibi suçlar yer alıyor.

http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=110223

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*